Diec. Chełmińska i Pelplińska - Studia Pelplińskie

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Diec. Chełmińska i Pelplińska - Studia Pelplińskie. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Diec. Chełmińska i Pelplińska - Studia Pelplińskie o dokumencie.

Diec. Chełmińska i Pelplińska - Studia Pelplińskie

  • Są to roczniki zawierające artykuły o różnorodnej tematyce. W niektórych latach wydano numery specjalne (spec). Z ich treścią można zapoznać się w AD Pelplin lub bibliotece diecezjalnej. Dla potrzeb projektu "Parafia - kompendium wiedzy" wyselekcjonowano stosowne tematy.
  • Kolor czerwony oznacza iż informacje zawarte w artykule nie zostały jeszcze przeniesione do stosownych stron Genepedii.
  • Dotychczas ukazały się numery:
Numer Rok wydania Temat Nr strony
I 1969
W 30 rocznicę krwawej jesieni - 9
Tradycje naukowe Pelplina - 19
Sprawa nominacji ks. Franciszka Sawickiego na biskupa Diecezji Gdańskiej w 1938 r. - 39
Rola duchowieństwa polskiego Diecezji Chełmińskiej w walce z zaborcą o niezależność gospodarczą ludu polskiego w drugiej połowie XIX wieku - 49
II 1971
Początki chrześcijaństwa na Pomorzu Gdańskim od X do XIII wieku - 79
Polityka kasacyjna władz pruskich wobec klasztorów Diecezji Chełmińskiej - 89
Stanowisko Biskupa Chełmińskiego J. N. Marwicza wobec ustawy pruskiej z 11.V.1873 r. - 117
III 1973
Dzieje Opactwa Cysterskiego w Oliwie w okresie panowania Krzyżaków - 139
Z martyrologii duchowieństwa katolickiego na Kaszubach - 149
IV (spec.) 1973
Nie występują
V 1974
Powstanie kościoła w Pucku - 65
Bibliografia prac drukowanych Ks. prałata Alfonsa Mańkowskiego - 245
VI 1975
Z martyrologii duchowieństwa katolickiego w Diecezji Chełmińskiej 1939-1945 (część II) - 281
VII 1976
Ksiądz prałat Henryk Antoni Szuman, życie i działalność - 43
Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej 1929-1939, bibliografia zawartości - 229
VIII 1977
Augustyn Rosentreter biskup chełmiński (1898-1926) wobec sprawy polskiej - 7
"Wiadomości kościelne" parafii toruńskich (1929-1939), monografia czasopism - 159
Materiały do bibliografii osobowej pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie - 355
Historiografia Diecezji Chełmińskiej (1945-1976) - 396
IX 1978
Sylwetki kapłanów z pomorskiego rodu Piechowskich - 35
Proboszczowie parafii Radzyńskiej - 77
Badania archeologiczno-architektoniczne krypty Judyckich w kościele pw. Świętych Piotra i Pawła w Pucku w 1977 roku - 85
"Deutschkatholizismus" ks. Jana Czerskiego w Zaborze Pruskim 1844-1859 (część I) - 149
X 1979
"Deutschkatholizismus" ks. Jana Czerskiego w Zaborze Pruskim 1844-1859 (część II) - 213
Z martyrologii duchowieństwa katolickiego w Diecezji Chełmińskiej 1939-1945 (część III) - 272
XI 1980
Biskup Bernard Czapliński w służbie kościoła chełmińskiego - 17
Działalność Towarzystwa Jaszczurczego jako wyraz tendencji odśrodkowych w państwie krzyżackim w latach 1397-1440 - 219
Historiografia Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 1945-1978 - 225
Z przeszłości Kartuz - 329
Matka Boska Sianowska - królowa środkowych Kaszub - 339
Z zagadnień życia religijno-sakramentalnego w Diecezji Chełmińskiej w latach 1939-945 - 349
Jeszcze o chronologii Biskupów Chełmińskich okresu średniowiecza - 355
XII 1981
Z przeszłości Kartuz, koniec "Raju Maryi" - 373
Powstanie Kalwarii Wejherowskiej - 421
XIII 1982
Bibliografia prac drukowanych Ks. prałata Franciszka Sawickiego - 19
700 lat Swarożyna - 289
XIV 1983
Księża bracia Pobłoccy - 59
Ochrona drewnianych kościołów na Kaszubach w obrębie Diecezji Chełmińskiej - 63
Obecne budownictwo sakralne Diecezji Chełmińskiej - 75
Pelplin jako ośrodek wydawniczy w latach 1850-1939 - 79
Wydawnictwa Pelplińskie po II Wojnie Światowej - 93
Ks. prałat dr Bernard Sychta 1907-1982 - 273
Kult maryjny w parafii Czarze - 357
XV 1984
Ksiądz biskup Konstanty Dominik, jego służba w kościele a kultura rodzima - 65
Wspomnienie o ks. prałacie Kazimierzu Bieszku - 95
Książka w parafiach i zgromadzeniach zakonnych Grudziądza do 1939 r. - 289
Wejherowskie zasługi O. Grzegorza Gdańskiego - 307
XVI 1985
Granice Diecezji Chełmińskiej - 15
Biskupi Chełmińscy i Kujawscy doby potrydenckiej i ich rola w życiu Prus Królewskich (1569-1772) - 27
Pochodzenie narodowościowe duchowieństwa Diecezji Chełmińskiej (1821-1920) - 77
Społeczeństwo polskie i kościół katolicki na Pomorzu a Państwo Pruskie w latach 1860-1914 - 99
Biskup Kazimierz Józef Kowalski, promotor kultu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Diecezji Chełmińskiej - 341
XVII 1986
Sanktuaria Maryjne Pomorza w Diecezji Chełmińskiej; legenda, tradycja i historia - 31
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pomorza i Matki Jedności w Piasecznie - 87
Kult Najświętszej Maryi Panny w parafii Wniebowzięcia NMP i świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku - 301
Dzieje i stan obecny kolekcji inkunabułów Pelplińskich - 319
XVIII 1987
Opactwa Cystersów w Oliwie, Pelplinie i Byszewie - ich miejsce w dziejach Pomorza - 17
Zakony katolickie w Toruniu w okresie potrydenckim jako ośrodki religijności i kultury - 33
Zakony żeńskie Pomorza dawniej i dziś - 59
Nowe fundacje klasztorów męskich na Pomorzu w XVII i XVIII w. - 76
Kasata zakonów i jej oddźwięk społeczny na Pomorzu w XIX w. - 95
O "Autobiografii" ks. Pawła Czaplewskiego - 327
Ks. Paweł Czaplewski - Autobiografia - 337
Znaczenie Toruńskich archiwaliów podominikańskich w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie - 343
XIX 1988
Bractwa Religijne w życiu codziennym wielkich miast pruskich w średniowieczu - 12
Rola świeckich w kościele ewangelickim na Pomorzu w XVI-XX w. - 25
Udział kościoła włocławskiego w procesach polsko-krzyżackich w XIV-XV w. - 179
Nieznany epizod z życia ks. biskupa Konstantyna Dominika - 193
Pelpliński "Pielgrzym" czołowym pismem polskim w Prusach Zachodnich przed I Wojną Światową - 265
Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Chełmnie w latach II Wojny Światowej - 295
XX 1989
Polityka hitlerowska i straty Pomorza w okresie II Wojny Światowej - 12
Wydawnictwa podziemne i dokumenty Delegatury Rządu RP na Kraj o sytuacji kościoła na Pomorzu w latach okupacji - 25
Biskup Carl Maria Splett - Od mitów ku prawdzie - 79
Kościół powiatu morskiego w latach okupacji - 97
Ks. Jan Skwiercz - Postawił mnie biskup - 101
Ks. Józef Bigus - Nikt się nie zgłosił - 105
Ks. Z. Jutrzenka-Trzebiatowski - Jeden duch i jedno serce - 109
Ks. Z. Jutrzenka-Trzebiatowski - Różnorodne są sądy ludzkie - 111
Średniowieczne inskrypcje Katedry św. Trójcy w w Chełmży - 239
Funkcje sakralne dawnych dzwonów kościelnych Pomorza Wschodniego w świetle napisów naddzwonnych - 257
Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny w Śliwicach do roku 1772 - 275
XXI i XXII 1990 i 1991
Duszpasterstwo parafialne w średniowieczu i czasach nowożytnych - 19
Księża katoliccy a duchowni pretestanccy w Prusach Królewskich w 2 poł. XVII - 2 poł. XVIII wieku - 63
Model kształcenia kleru diecezjalnego w Prusach Królewskich - 76
Fundatio ecclesiae Samburiensis - 105
Zarys dziejów Diecezji Pomezańskiej (1243-1525-1821) - 113
Polskość i plebiscyt na Powiślu ze szczególnym uwzględnieniem roli duchowieństwa katolickiego - 217
Organizacja i działalność duszpasterstwa w Polskiej Marynarce Wojennej II Rzyczypospolitej - 225
Archiwum diecezjalne w Pelplinie, zarys dziejów i informacja o zasobie - 263
XXIII 1992
Bulla TOTUS TUUS POLONIAE POPULUS - 11
Marian Przykucki - Ostatni biskup chełmiński 1981-1992 - 33
Działalność ruchów religijnych w parafiach Diecezji Chełmińskiej - 273
Parafia Gronowo k. Torunia sytuacja gospodarcza i ludnościowa od połowy XVIII do początku XX wieku - 303
XXIV (spec.) 1996
Życiorys biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi - 14
Konstytuowanie się kapituły Kolegiackiej w Kamieniu Krajeńskim w XVII wieku - 41
Szkolnictwo na terenie dawnego powiatu sępoleńskiego do końca XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa katolickiego w II poł. XIX w. - 75
Starania biskupa Stanisława Ignacego von Mathy w sprawie obsady kapituły Katedralnej Chełmińskiej z siedzibą w Pelplinie - 191
Znaczenie dorobku naukowego ks. Franciszka Mantheya - 199
Studia uniwersyteckie duchowieństwa Diecezji Chełmińskiej w latach 1821-1920 - 229
Sprawa nominacji Gdańskiego biskupa Karola Marii Spletta na Administratora Apostolskiego Diecezji Chełmińskiej - 247
XXV 1996
Profil geograficzny Diecezji Pelplińskiej - 33
Diecezja Chełmińska wśród diecezji polskich - 95
Collegium Marianum w XIX i na początku XX wieku - 125
Kilka uwag o kapłanach dekanatu lęborskiego w XIX i początkach XX wieku - 233
Kościół katolicki na ziemi chełmińskiej w latach okupacji hitlerowskiej - 273
XXVI 1997
Biskup Dominik w dokumentach watykańskich - 15
Specyfika kościoła chełmińskiego w II Rzeczypospolitej - 123
Collegium Marianum; Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość - 197
Reformacja i kontrreformacja w dekanacie lęborskim - 221
XXVII 1998
Cystersi na północnych obszarach Polski - 31
Druh Wicek - ostatni kapelan Chorągwi Pomorskiej - 177
Biblioteka klasztoru oo. Reformatów w Wejherowie - 203
Historyczne zapiski w księgach metrykalnych przez ks. Józefa Czubka prowadzone - 267
Krajna w "Słowniku biograficznym kapłanów Diecezji Pelplińskiej wyświęconych w latach 1821-1920" ks. Henryka Mrossa - 281
Uwagi o początkach organizacji archiprezbiterialnej (dekanalnej) na terenie Diecezji Chełmińskiej - 316
Statuty Collegium Marianum - 321
XXVIII 1999
Zarys kościelnej przeszłości obecnych obszarów Archidiecezji Gdańskiej do 1466 r. - 115
Liczba i sieć świątyń w Archidiakonacie Pomorskim w latach 1583-1751 - 171
Kartuzi w Polsce w dobie oświecenia 1730-1830 - 197
Ksiądz Mateusz Jan Judycki i jego związki z placówką reformatów w Wejherowie oraz Kalwarią Wejherowską - 211
Stan kościoła rzymskokatolickiego w Gruzji w świetle schematyzmów Diecezji Tyraspolskiej (1848-1919) - 233
Ksiądz Tadeusz Glemma (1895-1958); Biografia kapłana i uczonego - 291
Recenzje - 445
XXIX (spec.) 1999
Ksiądz biskup Konstanty Dominik; Jego służba w kościele a kultura rodzinna - 87
Biskupi chełmińscy i kujawscy doby potrydenckiej i ich rola w życiu Prus Królewskich (1569-1772) - 103
Rola kulturalna klasztorów na Pomorzu - 123
Opactwa Cystersów w Oliwie, Pelplinie i Byszewie - Ich miejsce w dziejach Pomorza - 149
Biskup Carl Maria Splett - Od mitów ku prawdzie - 167
Model kształcenia kleru diecezjalnego w Prusach Królewskich - 185
Wzorce osobowe duchowieństwa pomorskiego przed II Wojną Światową - 198
Collegium Marianum w XIX i na początku XX wieku - 237
Biskup Dominik w dokumentach watykańskich - 251
Cystersi na północnych obszarach Polski - 291
XXX 2000
Ksiądz Jan Gotfryd Bork (1717-1772) - Nowe fakty z życia i twórczości - 69
Pomorskie siedziby Wejherów - Bukowina i Bożepole Wielkie w powiecie lęborskim - 171
Straty wojenne i rewindykacja zbiorów biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie - 199
Przeszłość obecnych obszarów Diecezji Pelplińskiej w latach 1772-1821. Okres przejściowy - 253
Początki zgromadzenia sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Toruniu we wspomnieniach dr Heleny Steinbornowej - 273
Jan Walkusz - Wojenne losy duchowieństwa ktolickiego ziemi kartuskiej 1939-1945 - 327
XXXI 2001
Przeszłość obecnych obszarów Diecezji Pelplińskiej w latach 1821-1918, część II Lata Pruskiej stabilizacji 1818-1918 - 9
Biskup Jakub Zadzik a Kapituła Chełmińska w latach 1624-1635 - 169
Fundacja Wejherowskiej Fary a sprawa kościoła Bolszewskiego - 181
Początki parafii i kultu Matki Boskiej w Sianowie - 194
Jan Wiśniewski, Ks., Kościoły i Kaplice na terenie byłej Diecezji Pomezańskiej 1243-1821 - 246
Ks. Stanisław Pepliński, Szlachta, Kronika parafialna 1952-1977 - 254
Ks. Stanisław Grunt - Dzieje dawne i niedawne Collegium Marianum - 255
XXXII 2002
Przeszłość obecnych obszarów Diecezji Pelplińskiej w latach 1821-1918, część II Lata Pruskiej stabilizacji 1815-1918 - 41
Nadanie ziemi lubawskiej księcia Kazimierza Konradowica na rzecz biskupstwa Chełmińskiego z 1257 roku - 127
Najazd na Opactwo Pelplińskie w 1433 roku - 137
Życie religijne w dekanacie fordońskim w latach 1939-1956 - 143
Likwidacja Niższego Seminarium Duchownego (Collegium Marianum) w Pelplinie w świetle państwowych dokumentów archiwalnych - 175
Dochody i wydatki kościoła w Żuławce Sztumskiej w latach 1719-1750 na podstawie "Liber Perceptarum et Expensarum" - 229
Samarytanki od Dobrego Pasterza - 253
Zakon Rycerzy Grobu Bożego - 261
Z dziejów Seminarium Duchownego w Pelplinie - 319
Józef Borzyszkowski - Z dziejów kościoła katolickiego na Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX wieku - 382
XXXIII (spec.) 2002
Nota biograficzna; ks. Jerzy Buxakowski infułat - Protonotariusz Apostolski - 29
Ks. Jerzy Buxakowski - Autobiografia czasu młodości - 33
Wykaz publikacji Ks. infułata Jerzego Buxakowskiego - 87
Nieznane dokumenty dotyczące życia i mitu Ks. Józefa Wryczy - 171
Geneza i struktura parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu - 265
XXXIV 2003
Zakład Salezjański w Rumii 1937-1968 Geneza powstania i dzieje - 267
Doktor Honoris Causa Stanisław Wojciech Okoniewski - Biskup morski (21 IV 1870 - 1 V 1944) - 405
XXXV 2004
Przeszłość obecnych obszarów Diecezji Pelplińskiej w latach 1920-1939 cz. I - 109
Kontrola bibliotek seminaryjnych i zakonnych w województwie gdańskim w 1960 roku w świetle akt Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdańsku - 205
Benedektynki w Toruniu - 231
Nowe szczegóły do biografii Feliksa Franciszka Synakiewicza OFM (zm. 1812) - 253
Biskup Andrzej Stanisław Załuski a Kapituła Chełmińska (1739-1746) - 261
XXXVI 2005
Studia z dziejów rodów kaszubskich. Michał Janowski - wójt klasztoru Kartuzów w Kartuzach - 151
Kilka uwag o najstarszej zabudowie Klasztoru Cysterskiego w Pelplinie - 181
Pelplin - Zespół parkowy w granicach rezydencji Biskupów Pelplińskich - 189
Uczeń Stefan Wincenty Frelichowski przed wstąpieniem do Seminarium Duchownego w Pelplinie - 225
Ziemia pogranicza, Dekanat Wałecki w latach 1821-1928 - 149
XXXVII 2006
Posiadłości klasztoru Benedyktynek Toruńskich w czasach Ksieni Zofii Dulskiej - 181
Adam Kos (ok. 1610 ? - 1661) Biskup Chełmiński - pochodzenia - 197
Franciszek Wybicki (1708-1765) - pochodzenie i działalność - 221
Dzieje Bysławka w latach 1379-1957 - 251
Klasztory Cysterek-Benedyktynek w Chełmnie, Toruniu i Królewcu od średniowiecza do czasów potrydenckich. Powiązania i cechy wspólne - 295
Rozwój bibliotekarstwa w parafii św. Katarzyny w Śliwicach w czasach zaboru pruskiego - 319
XXXVIII 2007
Przeszłość obecnych obszarów Diecezji Pelplińskiej 1939-1945 część II Tom IV - 52
Studia z dziejów rodów kaszubskich. Testament Tomasza janowskiego z 1725 roku - 211
XXXIX 2008
Materiały do historii parafii Diecezji Pelplińskiej - 9
Ksiądz Teofil Krzeszewski i jego miejsce w polskim ruchu narodowym w zaborze pruskim - 67
Konfiskata mienia kościelnego w latach 1962-63 na terenie Polski - 153
Ojciec Gaudenty Alfons Kustusz OFM a Kalwaria Wejherowska i koronacja obrazu Matki Boskiej Wejherowskiej - 185
Likwidacja Collegium Marianum w Pelplinie - 207
Toruńskie archiwalia podominikańskie w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie - 245
Studia z dziejów rodów kaszubskich. Powołania kapłańskie i zakonne Janowskich na Pomorzu do XVIII wieku - 261
XL (spec.) 2008
Nie występują
XLI 2009
Sakry i sukcesja święceń biskupich pasterzy Diecezji Chełmińskiej w dwóch ostatnich wiekach jej istnienia (1785-1992) - 113
Feliks Łukasz i Franciszek Ignacy Lewińscy - Biskupi Podlascy - 165
Zarys dziejów parafii pw. Przemienienia Pańskiego i Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Somoninie - 181
Przyczynek do historii Diecezji Chełmińskiej we wspomnieniach Marii Drążkowskiej-Brant o swoim wuju ks. Walerym Drążkowskim - 227
XLII (spec.) 2010
Złoty Jubileusz kapłaństwa ks. prof. dr hab. Anastazego Nadolnego - 15
Pelpliński nestor nauki - 21
Bibliografia publikacji ks. prof. dr hab. Anastazego Nadolnego - 33
Ks. prof. Anastazy Nadolny a Pelpliński krąg historyczny w XX wieku - 65
Józef Marcellin Dzięcielski (1768-1839) Biskup Lubelski (1825-1839) - 75
Ks. Karol Ignacy Janowski (ok. 1685-1733) Dziekan Gniewski, proboszcz Lignowski i Szprodowski - 107
Jan Gotfryd Bork - Nowe fakty do biogramu - 147
Zmiany granic Diecezji Warmińskiej w okresie międzywojnia (1919-1939) - 161
Opole w czasie duszpasterzowania ks. Anastazego Sedlaga (1823-1834) - 171
Spisy pochowanych w kościele klasztornym Franciszkanów Reformatów w Wejherowie - 177
Ormianie polscy XIX i XX wieku i ich kościelna organizacja - 215
Carbona ecclesiae - przyczynek do badań nad dochodowością kościołów parafialnych w Archidiakonacie Pomorskim na przykładzie wizytacji Biskupa Rybińskiego z 1780/1781 roku - 249
Dobra ziemskie Benedyktynek Toruńskich i walka o ich utrzymanie w czasach Kseni Zofii Dulskiej (1588-? 1599-1631) - 261
Z działalności duszpasterskiej Administratora Apostolskiego Diecezji Chełmińskiej w latach okupacji niemieckiej (1939-1945) - 303
O. Augustyn Józef Sepiński OFM (1900-1978) w służbie Zakonu Braci Mniejszych i Stolicy Apostolskiej - 321
Odbudowa życia religijnego starogardzkich parafii po zakończeniu II Wojny Światowej (do końca 1945 roku) - 347
Obraz międzywojennego kościoła na Pomorzu Nadwiślańskim w świetle ralacji "Ad Limina Apostolorum" Biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego - 367
Ks. Anastazy Kręcki (1888-1939) - kandydat do chwały błogosławionych męczenników - 397
XLIII 2010
Działalność najstarszego wiejskiego chóru kościelnego "Orfeusz" w Śliwicach w latach 1873-1945 - 23
Księża Marianie w raportach Urzędu Bezpieczeństwa w latach 1949-1954 - 93
Sakry i sukcesja święceń biskupich pasterzy Diecezji Chełmińskiej w XVIII stuleciu - 107
Wypisy ks. Alfonsa Mańkowskiego z zaginionych dziś ksiąg metrykalnych. Parafia Garczyn 1687-1780 - 135
"Powrót" Braci Anglikanów? - 245
XLIV 2011
Archidiakonaty i Oficjałaty Diecezji Kujawsko-Pomorskiej - 115
Sylwetki Cystersów Pelplińskich w nekrologach i kronice - 151
Ksiądz proboszcz Ignacy Nawacki (1870-1948). Przyczynek do dziejów parafii św. Katarzyny w Śliwicach w latach 1928-1948 - 323
Archiwum parafii św. Marcina w Borzyszkowach. Inwentarz - 383
XLV 2012
Zapisy wyprawne w działach spadkowych ludności Klucza Pelplińskiego z I poł. XVIII w. - 33
Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach w latach okupacji niemieckiej w świetle wspomnień ks. Brunona Riebanda - 57
Wykaz rzymskokatolickich beneficjów parafialnych Województwa pomorskiego z 1925 roku - 103
XLVI 2013
Rymska geneza kościelnych instytucji Metropolii i Metropolity - 175
Pradylekcje polityczne a formy oporu pomorskiego duchowieństwa wobec obchodów imienin marszałka Józefa Piłsudskiego w latach 1933-1935 - 253
XLVII 2014
Początki sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie - 285
XLVIII 2015
Ksiądz Jan Mazella proboszcz w Jeleńczu (1926-1939) - 267